Regulamin KamaShop

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kamashop.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.kamashop.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest:  Kamila Zawadzka przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą:  Pracownia Artystyczna Kama Zawadzka  z siedzibą w 11-200 Bartoszyce, ul. Nowowiejskiego 3/21, NIP: 7431774000 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 4. poczty e-mail: kamazawadzka.pracownia.art@gmail.com
 5. telefonicznie: 576027044 ]
 6. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 18.02.2023 r.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: usługi artystyczne i edukacyjne
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
 3. w ramach sklepu internetowego – sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy;
 4. w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów
 5. składania zamówień on-line dotyczących usług/świadczeń  wykonywanych lub rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. założenie konta użytkownika;
 7. subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
 8. publikacji komentarzy;

3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
 2. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 3. przeglądarkę internetową,
 4. pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 5. adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter,
 6. numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line.
 7. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym. 

Art. 4 [Sklep internetowy – sprzedaż treści cyfrowych]

 1. [Składanie zamówień]:
 2. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika.
 3. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny oraz  e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
 6. Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
 7. Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika.

[Komentarz: przygotowując sobie system sprzedażowy, proszę pamiętać o tym, aby użytkownikom-konsumentom przekazywać w wyraźny sposób informację o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.]

 •  [Dokonywanie płatności]
 • Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 • Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 • [Dostawa/Odbiór towaru]
 • Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
 • Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika.
 • Zakupione publikacje użytkownik może pobrać ze swojego konta nie więcej niż 10 razy.
 • W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
 • [Pozostałe informacje]
 • W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 [Sklep internetowy – sprzedaż produktów]

 1. [Składanie zamówień]:
 1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni.
 4. Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymasz informację od Usługodawcy.
 5. [Dokonywanie płatności]
 1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pobraniem (b) za pośrednictwem operatora płatności internetowych – przelewy24.pl
 2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. [Dostawa/Odbiór towaru]
 1. Usługodawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia.
 2. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak abyś mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinieneś zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Pamiętaj że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych.
 4. [Gwarancja] Usługodawca udziela na rzecz *konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 5. [Pozostałe informacje]
 1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki (b) dwukrotnie nie odebrałeś przesyłki (c) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika

Art. 6 [Prawa konsumenta]

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.  
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania.  Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.
 6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 9 [Zamówienia on-line dotyczące usług/świadczeń  wykonywanych lub rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb]

 1. [Składanie zamówień]:
 1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 2. Zamówienie zostaje skutecznie złożone po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Zamawiam i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny oraz  e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca rozpocznie proces realizacji  zamówienia:

-po wcześniejszej weryfikacji zdjęcia do rysunku (portretu , karykatury, lalki personalizowanej) oraz ustaleniu terminu wysyłki gotowej pracy (zdjęcie oraz termin ustalamy zanim usługa zostanie opłacona!)

– po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia.

 1. Zamówienia są standardowo realizowane do 30 dni  od potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę. W szczególnych sytuacjach (np. ustalenie innego terminu z klientem, ; dokonanie zamówienia w czasie szczytu zamówień, np w okolicach różnych świąt typu Boże Narodzenie, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, koniec roku szkolnego) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.  Przed złożeniem zamówienie i jego opłaceniem Usługodawca określi szacowany czas realizacji.  Umówiony czas realizacji zobowiązuje Usługodawcę tylko po uprzednim opłaceniu zamówienia w ustalonym terminie.
 2. [Dokonywanie płatności]
 1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych –  lub (b) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. [Dostawa/Odbiór Zamówienia]
 1. Usługodawca  dostarcza Twoje zamówienie pod wskazany przez Ciebie adres lub do Paczkomatu w całej Polsce. Koszt dostawy jest ustalany przez Pocztę Polską lub In Post. Cennik dostawy różni się w zależności od rodzaju wysyłanego zamówienia i jest podawany w informacji na temat usługi/produktu. Każdorazowo koszt pokrywa  kupujący podczas opłacania zamówienia.
 2. Czas dostawy  od momentu zrealizowania zamówienia – do 3 dni roboczych.
 3. [Pozostałe informacje]
 1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwie dane, uniemożliwiające realizację zamówienia (b) nie opłaciłeś zamówienia.

Art. 10 [Konto użytkownika]

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 11 [Newsletter]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 12 [Komentarze]

 1. Na Stronie może być udostępniona możliwość  publikowania komentarzy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 13 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres:

kamazawadzka.pracownia.art@gmail.com  

Reklamacja powinna zawierać:

 1. Twoje imię oraz adres e-mail,
 2. dokładny opis i powód reklamacji,
 3. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej przez internet lub poza lokalem przedsiębiorcy, jeżeli:
  !przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  !przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  !w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Art. 14 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 15 [Ochrona danych osobowych]

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:  https://kamashop.pl/polityka-prywatnosci/  

Art. 16 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.